พิพิธภัณฑ์เฉพาะทางขนาดกะทัดรัดที่จัดแสดงความหลากหลายทางด้านชาติพันธุ์วิทยาแห่งนี้ได้ จัดเก็บรวบรวมวัตถุ หลักฐานทางด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ประเพณีที่แตกต่างกันออกไป ของกลุ่มชนบนพื้นที่สูง 10 ชนเผ่าด้วยกัน ได้แก่ คือ กะเหรี่ยง แม้ว เย้า ลีซอ อีก้อ ลัวะ ถิ่น ขมุ และมลาบรีหรือเผ่าผีตองเหลือง ซึ่งเป็นกลุ่มชนที่เล็กที่สุดที่หลงเหลืออยู่และมีลักษณะวัฒนธรรมของตนเอง

โดยเพื่อเป็นการอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีของชนเผ่าเหล่านี้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทาง สังคมที่เกิดขึ้นอยู่ทุกขณะ ทั้งนี้เรื่องราวต่างๆ ของชาวเขานั้นจะถูกถ่ายทอดผ่านการจัดแสดงวัตถุศิลป์ ที่ผู้เข้าชมจะได้สัมผัสกับวัตถุจริง ซึ่งครอบคลุมทุกเรื่องราวในวิถีชีวิต ตั้งแต่ที่พักอาศัย การแต่งกาย สิ่งของเครื่องใช้ ประเพณี เครื่องดนตรี นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือชาวเขาให้นักท่องเที่ยว ได้เลือกซื้อหาตามความชอบอีกด้วย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand