พาณิชย์วางแผนพัฒนาหมู่บ้านออร์แกนิกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของไทย เน้นการนำจุดเด่นของแต่ละหมู่บ้านมา โปรโมต เพื่อให้คนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาชม และเรียนรู้กระบวนการการเพาะปลูกสินค้าเกษตรอินทรีย์และวิถีชีวิตของคนในชุมชน
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงฯมีแผนที่จะพัฒนาหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์หรือ ออร์แกนิก วิลเลจ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของไทย เน้นการนำจุดเด่นของแต่ละหมู่บ้านมา โปรโมต เพื่อให้คนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาชม และเรียนรู้กระบวนการการเพาะปลูกสินค้าเกษตรอินทรีย์และวิถีชีวิตของคนในชุมชน จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในหมู่บ้าน ทั้งจากรายได้นักท่องเที่ยวและการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นเบื้องต้นจะส่งเสริมให้เกิดหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ 8 แห่งภายในปีนี้

ทั้งนี้ หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ทั้ง 8 แห่ง ประกอบด้วย หมู่บ้านริมสีม่วง ต.ริมสีม่วง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ มีสินค้าเด่น คือมันหวานญี่ปุ่น, หมู่บ้านโสกขุมปูน ต.นาโส่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร สินค้าเด่น คือ ข้าวหอมมะลิอินทรีย์, หมู่บ้านทัพไทย ต.ทมอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ มีสินค้าเด่น คือ ข้าวไรซ์เบอร์รี่, หมู่บ้านห้วยพูล จ.นครปฐม มีสินค้าเด่น คือ ผักสวนครัว
หมู่บ้านหนองสะโน ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม มีสินค้าเด่น คือ ข้าวกล้องหอมมะลิ, หมู่บ้านหนองหอย ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ มีสินค้าเด่น คือ กล้วยหอมทอง, หมู่บ้านท่าเดื่อน้อย จ.ลพบุรี มีสินค้าเด่น คือ งาดำ ถั่วดาวอินคา และหมู่บ้านบางเพนียด จ.ฉะเชิงเทรา มีสินค้าเด่น คือ พืชสมุนไพร เช่น ขมิ้นชัน
“ได้ตั้งเป้าหมายที่จะผลักดันให้มีหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ให้ได้ 8 แห่งในปีนี้ เพื่อสร้างจุดขายใหม่ให้กับสินค้าเกษตรของไทย เพราะปัจจุบันนี้ตลาดโลกได้ให้ความสำคัญกับการปกป้องและรักษาสิ่งแวด ล้อม และให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพ หันมาบริโภคสินค้าปลอดสารพิษ”
นางอภิรดี กล่าวว่า ในการพัฒนาหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ ได้ตั้งเงื่อนไขไว้ว่าในแต่ละหมู่บ้านจะต้องมีเกษตรกรไม่ต่ำกว่า 50% ของครัวเรือนทั้งหมดโดยเกษตรกรต้องพร้อมใจกันเข้าสู่ระบบการทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อผลิตสินค้าในชุมชน และนำผลผลิตจำหน่ายทั้งภายในชุมชนและนอกชุมชน โดยกระทรวงฯ จะเข้าไปดูแลตั้งแต่การผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้า สร้างมาตรฐานให้กับสินค้า เพื่อให้ตลาดเชื่อถือ และจะเพิ่มช่องทางการตลาด
ก่อนหน้านี้ กระทรวงพาณิชย์ได้เปิดตัวหมู่บ้านหนองหอย ต.กุดชุมแสง อ.หนอง บัวแดง จ.ชัยภูมิ เป็นหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์นำร่องไปแล้วเพราะเป็นพื้นที่ที่มีกลุ่มทำฝ้ายอินทรีย์ ทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ ที่ได้การรับรองตามมาตรฐาน โดยทางกลุ่มได้ผลักดันให้มีการผลิตเกษตรอินทรีย์กระจายตัวไปยังหมู่บ้าน อื่น ๆ โดยรวมตัวเป็นเกษตรแปลงใหญ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวนโยบายของรัฐบาล

/ขอบคุณ สสส